Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

Quy Chế Tuyển Sinh Đại Học 2020

nắm tắt ngôn từ VB gốc Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB tương quan Lược đồ ngôn từ MIX cài đặt về
Đăng nhập thông tin tài khoản avtr.site cùng đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Quy chế tuyển sinh đại học 2020

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
share qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói tiếng Anh hoặc nâng cao để sở hữu file. Giả dụ quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui vẻ đăng cam kết tại đây!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Số: 09/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 7 mon 5 năm 2020


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON


Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng 6 năm 2005; chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng 9 năm 2009;

Căn cứ vẻ ngoài Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; phương pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của khí cụ Giáo dục đh ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hành một vài điều của cơ chế Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một số trong những điều của chế độ Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và giải đáp thi hành một trong những điều của vẻ ngoài Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 mon 10 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2019 của chính phủ nước nhà Quy định chi tiết và gợi ý thi hành một vài điều của luật pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục đại học.

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Đại học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy chế tuyển sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục đào tạo Mầm non.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục Mầm non.

Xem thêm:


Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 22 mon 6 năm 2020 và sửa chữa các Thông tứ số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 01 năm 2017 phát hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ bao gồm quy, tuyển sinh cđ nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên hệ chủ yếu quy và những Thông tứ sửa đổi, bổ sung cập nhật Quy chế trên (Thông tứ số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018, Thông bốn số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019); sửa chữa thay thế các nội dung tương quan đến tuyển sinh tại các Thông bốn số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 mon 3 năm 2017 ban hành Quy chế huấn luyện và đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học, Thông bốn số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 luật về tuyển sinh, đào tạo để cấp cho bằng giỏi nghiệp đồ vật 2 trình độ chuyên môn đại học nhóm ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên, quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 quy định đào tạo và huấn luyện để cấp bằng tốt nghiệp đh thứ hai.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; chủ tịch sở giáo dục đào tạo và đào tạo; chủ tịch Sở giáo dục, công nghệ và công nghệ tỉnh bạc đãi Liêu; giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục Mầm non phụ trách thi hành Thông tứ này.

 Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - bộ trưởng (để báo cáo); - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - viên KTVBQPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Cổng TTĐT chủ yếu phủ; - Cổng TTĐT Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Phúc


QUY CHẾ

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tứ số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)