Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

*

Tìm kiếm */-#()");if(event.keyCode==13)App.checkSearch($("frmSearch"),13,"DoSearch","Body");" onfocus="if(this.value=="Nhập trường đoản cú khóa") this.value=""" onblur="if (this.value=="") this.value="Nhập từ bỏ khóa";" value="Nhập từ bỏ khóa" type="text"/>
*

Giới thiệu Về Shop chúng tôi Cơ Cấu Tổ Chức Hội đồng quản ngại trị

HÔI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

*

 

Ông VÕ QUỐC THẮNG Chủ tịch Hội đồng Quản trị

           

 

*

 

Ông VÕ VĂN KHUYẾN Phó Chủ tịch Hội đồng quản lí trị

   

 

*
 

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG Thành viên Hội đồng cai quản trị

     

*

 

 

       

 

 

 

*

 

 

Ông NGUYỄN VĂN AN Thành viên Hội đồng cai quản trị

      BAN KIỂM SOÁT    
*
           
*
*